TEL.     GG:

Regulamin

Regulamin niniejszy określa zasady, które stanowią podstawy prawne korzystania z usług Serwisu jako Zleceniobiorcy oraz zobowiązania Użytkownika jako Zleceniodawcy, które mają zapewnić obydwu stronom pełne zrozumienie dla satysfakcjonującej współpracy.

§ 1. ZASADY OGÓLNE
1. Prace realizowane są przez dany Serwis według wytycznych i sugestii Zleceniodawcy.
2. Wszelkie opracowania naukowe wykonywane przez dany Serwis mogą stanowić jedynie pomoc przy samodzielnym pisaniu pracy i nie stanowią gotowych prac.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, analiz, biznes planów oraz innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego.

§ 2. ZAPYTANIE I REALIZACJA ZLECENIA
1. Pod pojęciem “zapytanie” rozumie się następujące wstępne czynności:
• określenie tematu pomocy lub zagadnień tematycznych oraz charakteru pracy,
• ustalenie terminu realizacji zleconych prac,
• podanie oczekiwań dotyczących zakresu ilościowego realizacji pracy.
2. Przyjmowanie usług w ramach zapytania realizowane są poprzez zamieszczony na stronie Serwisu formularz wiadomości e-mail zawierające wytyczne wyszczególnione w powyższym ust. 1.
3. Na podstawie złożonego zamówienia Serwis dokonuje wyceny zlecanej pracy w oparciu o otrzymane informacje szczegółowe. W przypadku mało precyzyjnych informacji, Serwis może poprosić o podanie większej ilości wytycznych.

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie po wpływie na konto Serwisu ustalonej pomiędzy Stronami kwoty.
2. Szczegółowa realizacja pracy oraz rozliczenie następuje zgodnie z ustaleniami Stron określonymi na początku przyjmowanego zlecenia, najczęściej z uwzględnieniem etapowości prac.
3. Jeśli po stronie Zamawiającego następuje zwłoka w przyjęciu kolejnych części zamówienia lub w regulowaniu opłat za poszczególne części, powoduje to wstrzymanie realizacji dalszej części prac i wyznaczenie nowego terminu wykonania usługi przez Serwis.
4. Dokonanie kolejnej wpłaty równoznaczne jest z akceptacją wcześniej przesłanej części zamówienia.
5. Odbiór oraz przyjmowanie kolejnych części zamówienia, jak również zgłaszanie ewentualnych uwag przez Zamawiającego odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.
6. Serwis przesyła wynik zleconych prac drogą elektroniczną. Za dodatkową opłatą, ustaloną pomiędzy Stronami, możliwy jest odbiór całości opracowania pocztą tradycyjną na płycie CD lub w wersji drukowanej.
7. Na życzenie Zamawiającego Serwis może zawrzeć umowę handlową w formie pisemnej.

§ 4. CENA
1. Całkowity koszt realizacji prac jest uzależniony od oczekiwań Zleceniodawcy, terminu, zakresu ilościowego oraz języka w jakim dana praca ma zostać wykonana i jest wynikiem szczegółowych ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami. 2. Koszt realizacji zamówienia obejmuje:
• Napisanie tekstu w oparciu o wytyczne i sugestie Zamawiającego, z uwzględnionych dostarczonych przez Zamawiającego materiałów. • Utrzymanie podstawowego charakteru opracowania: strona tytułowa opracowania, spis zawartej treści, treść opracowania, bibliografia, spisy tabel, rysunków, wykresów, jeśli wystąpią w treści pracy.
• Edycja tekstu zgodnie ze standardowymi założeniami lub indywidualnymi wymaganiami i wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego.
• Poprawki w tekście.

§ 5. REKLAMACJE
1. Reklamacje w napisanym przez Serwis tekście wykonywane są bezpłatnie, na bieżąco w okresie realizacji zlecenia oraz do 60 dni od daty przesłania materiału do Zamawiającego o ile nie wiążą się z diametralną zmianą planu i tematu pracy.
2. Dodatkowa opłata jest pobierana za poprawki, które:
• obejmują dopisanie nowego tekstu, nie ustalonego wcześniej, który zwiększa zakres pracy Serwisu.
• Zmiana planu oraz fundamentalnych założeń pracy, które powodują usunięcie znacznej części pracy i/lub dopisanie w jej miejsce nowego tekstu.
3. Drobne poprawki i reklamacje w tekście wykonywane są przez Serwis w terminie 7 dni od dostarczenia wszelkich uwag i materiałów.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prace realizowane przez dany Serwis są przygotowywane indywidualnie i jednorazowo, jednocześnie nie podlegając dalszej odsprzedaży.
2. Serwis zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz dowolnym zakresie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
4. Wszelkie ewentualnie powstałe spory Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzygać polubownie z satysfakcją dla obydwu stron.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

Rodzaje opracowań :

Prosimy wybrać konkretny rodzaj pracy w celu zapoznania się z ofertą szczegółową.

Prace Magisterskie

Prace Licencjackie

Prace Inżynierskie

Prace Zaliczeniowe

Prace Maturalne

Referaty

Prace po Angielsku

Prace Doktorskie